Taidekorttelin tarina, Avoimet ovetla 12. – su 13.9.2020 klo 11–17

Ensimmäiset taiteilijat löysivät Helsingin Roihupellosta teollisuudelta vapautunu-neita tiloja vuonna 2006. Vuosien kuluessa alueelle on on saapunut työskentelemään yhä enemmän taiteilijoita ja käsityöläisiä. Taiteilijat nimesivät alueen Taidekortte-liksi Helsingin Sanomien aiheesta kirjoit-taman jutun otsikon perusteella. Nykyisin Taidekorttelissa toimii yli sata eri alojen taitajaa, joista noin kolmasosa kuuluu Tai-dekortteli ry -yhdistykseen. Alueen taitei-lijoiden määrä ja yhdistyksen aktiivisuus kasvaa jatkuvasti. Taidekorttelissa on mo-nenlaista osaajaa ja energinen, luova meno. Taidekorttelissa on järjestetty vuodesta 2007 alkaen kerran vuodessa Avoimet Ovet-tapahtuma, jolloin alueen taiteilijat avaa-vat työhuoneidensa ovet yleisölle. Avoimiin Oviin tullaan tekemään löytöjä, kuten maa-lauksia, veistoksia tai taidekäsityöesineitä sekä keskustelemaan taiteesta. On houkut-televaa tutustua taiteen tekemisen toimin-taympäristöön ja tekijöihin. Tapahtumaa varten alueelle tehdään useita näyttelyitä. Useat alueen taiteilijoista myyvät teoksiaan myös taidelainaamoehdoin, korottomalla osamaksulla. Avoimissa Ovissa voi osallis-tua suosituille, ilmaisille opastetuille kier-roksille, jossa taiteeseen ja muotoiluun eri-koistuneet oppaat johdattelevat keskustelua ja opastavat ryhmän työhuoneelta toiselle, tehden alueen tutuksi kävijöille.Alueen taiteilijat perustivat nettisivut osoitteeseen www.taidekortteli.fi ja pian sen jälkeen, vuonna 2015, perustettiin yhdis-tys Taidekortteli ry. Yhdistys on järjestänyt Taidenäyttelyitä: Roihua! Stoan Galleriassa 2017, Ihmisen puutarha Galleria Rantaka-sarmissa 2018 ja Mielen liikkeitä Galleria Aarnissa Espoossa kesäkuussa 2020.Pulttitie 10 on Taidekorttelin osoitteista vanhin. Siellä työskentelee etupäässä taide-maalareita ja kuvanveistäjiä. Pulttitiellä tai-demaalareita löytyy myös osoitteista Pulttitie 4, 16 ja 17. Keraamisia menetelmiä eri tavoin käyttäviä tekijöitä löytää alueelta parhaiten osoitteesta Laippatie 21. Uusin alueen tai-dekeskittymä on osoitteessa Levytie 2–4 ja siellä työskentelee taidemaalareita, valoku-vaajia, valotaiteilijoita, käsikirjoittajia sekä erilaisia monialaisia taiteilijoita, jotka työs-kentelevät muun muassa installaation, vide-on, performanssin ja kuvanveiston parissa. Siellä sijaitsee myös näyttelytila Roihu.Tänä vuonna suosittu Avoimet Ovet -ta-pahtuma järjestetään koronan takia erikoi-sissa olosuhteissa syyskuisena viikonloppu-na 12.–13. päivä klo 11–17. Opastettu parin tunnin mittainen ilmainen kierros alkaa mo-lempina päivinä klo 12 ulkona osoitteessa Pulttitie 10. Oppaana toimii Karoliina Arola, joka on tuttu mm. Taidekoti Kirpilän suosi-tuista queer-opastuksista sekä Ateneumis-ta. Näyttelytila Roihussa on esillä Kurkistus kulissien taakse -näyttely.Turvallisuus huo-mioidaan kaikin tavoin ja hallituksen mää-räyksiä kokoontumisrajoituksista seurataan tarkasti. Yhdistyksen nettisivuja kannattaa seurata asiaan liittyen.Yhdistys tarjoaa myös mahdollisuuden yksityisnäyttöihin jäsentensä työhuoneilla, myös muina aikoina. Taiteilijoiden yhteys-tiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Erityisesti korona-aikana kaikki teosmyyn-neistä saatavat tulot ovat taiteilijoille hyvin tärkeitä.www.taidekortteli.fi

http://taidekortteli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Taidekorttelin_tarina_lehdistolle_2020.pdf